Všeobecné podmienky a podmienky pre sprostredkovateľské služby v oblasti nehnuteľností od ALPHA LUXE GROUP

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1.
Tieto Všeobecné podmienky a podmienky (ďalej len "Podmienky") upravujú obchodný vzťah medzi ALPHA LUXE GROUP doo (ďalej len "Sprostredkovateľ") a fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "Klient"), ktorá uzatvorí písomnú sprostredkovateľskú zmluvu so Sprostredkovateľom. Podmienky sú nedeliteľnou súčasťou sprostredkovateľskej zmluvy medzi Sprostredkovateľom a Klientom. Klient týmto potvrdzuje a súhlasí s týmito Podmienkami tým, že v plnom rozsahu vyplní sprostredkovateľskú zmluvu.

POJMY A ICH VÝZNAM

Článok 2

 1. Maklér v oblasti nehnuteľností alebo Maklér je ALPHA LUXE GROUP d.o.o., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na adrese Mate Vlašića 17, 52440 Poreč, Chorvátsko, ktorá spĺňa podmienky na poskytovanie služieb v oblasti nehnuteľností, ako je stanovené v Zákone o sprostredkovateľstve v oblasti nehnuteľností (ďalej len "Sprostredkovateľ").
 2. Sprostredkovateľ v oblasti nehnuteľností je fyzická osoba, ktorá je zaregistrovaná v Zozname sprostredkovateľov v oblasti nehnuteľností a je zamestnaná u Makléra alebo je zamestnaná u právnickej osoby, ktorá má spoluprácu so Sprostredkovateľom alebo má osobnú spoluprácu so Sprostredkovateľom (ďalej len "Agent").
 3. Sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností zahŕňa činnosti maklérov v oblasti nehnuteľností pri spojení hlavného a tretieho subjektu, ako aj pri vyjednávaní a príprave na uzavretie právnych transakcií týkajúcich sa konkrétnej nehnuteľnosti, najmä tých, ktoré sú spojené s kúpou, predajom, výmenou, prenájmom, leasingom atď.
 4. Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí písomnú sprostredkovateľskú zmluvu s Maklérom v oblasti nehnuteľností.
 5. Tretia strana je akákoľvek osoba, s ktorou sa Maklér v oblasti nehnuteľností usiluje spojiť s Klientom na vyjednanie uzavretia právnych transakcií týkajúcich sa konkrétnej nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, či Maklér má tiež sprostredkovateľskú zmluvu s Tretou stranou (ďalej len "Tretia strana").
 6. Nehnuteľnosť sa vzťahuje na časť pozemného povrchu a na všetko, čo je s ním trvalo spojené na alebo pod povrchom, ako je určené všeobecným predpisom o vlastníctve a ďalších základných právach.
 7. Sprostredkovateľská provízia je suma, ktorú hlavný subjekt musí zaplatiť Maklérovi za sprostredkovateľské služby.

PONUKA

Článok 3
Ponuka Sprostredkovateľa je založená na informáciách prijatých písomne a ústne od Klienta. Klient by mal byť informovaný o možnosti chýb v popise alebo cene nehnuteľnosti a o možnosti, že ponúkaná nehnuteľnosť už bola predaná, prenajatá alebo stiahnutá z predaja majiteľom nehnuteľnosti. Maklér nezodpovedá za chyby v popise alebo cene nehnuteľnosti alebo za akékoľvek problémy súvisiace so stiahnutím nehnuteľnosti majiteľom z transakcie. Ponuky a oznamy by mal Klient zachovávať v dôvernosti a sprístupňovať ich tretím stranám len so súhlasom Sprostredkovateľa písomne. Ak je príjemca ponuky Sprostredkovateľa už oboznámený s ponúkanou nehnuteľnosťou, musí o tom okamžite informovať Makléra písomne prostredníctvom e-mailu alebo doporučenej pošty.

ZMLUVA O SPROSTREDOVANÍ V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ

Článok 4
Zmluva o sprostredkovaní v oblasti nehnuteľností (ďalej len: Zmluva) sa vzťahuje na prevod alebo zriadenie konkrétnych práv k nehnuteľnosti a/alebo majetku spojenému s nehnuteľnosťou. Sprostredkovateľ, ako prostredník, je zodpovedný za nájdenie a prepojenie s tretími stranami za účelom vyjednávania a uzavretia právneho obchodu v mene Klienta. Klient je povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi sprostredkovateľskú províziu (ďalej len: Provízia), ak sa právny obchod úspešne uzavrie. To zahŕňa uzavretie predzmluvy, v ktorej zmluvné strany súhlasia so vstupom do hlavnej zmluvy. Zmluva je uzatvorená písomne na konkrétnu dobu.
Ak zmluvné strany majú rozdielne názory na lehotu platnosti Zmluvy, Zmluva skončí po 12 mesiacoch od dátumu uzatvorenia Zmluvy a môže byť viackrát predĺžená vzájomnou dohodou.

VÝHRADNÉ SPROSTREDOVANIE - VÝHRADNÁ ZMLUVA

Článok 5
Výhradná zmluva o sprostredkovaní zaväzuje Klienta, aby si nepožičal žiadneho iného sprostredkovateľa na sprostredkovanej práci. Ak Klient uzavrie právny obchod mimo Sprostredkovateľa počas platnosti výhradnej zmluvy o sprostredkovaní, za ktorú bol Sprostredkovateľovi udelený sprostredkovateľský príkaz, Klient je povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi Províziu a akékoľvek ďalšie náklady, ktoré vznikli počas sprostredkovania. Sprostredkovateľ je povinný pred uzatvorením výhradnej zmluvy informovať Klienta o právnych dôsledkoch výhradnosti. Zmluva o výhradnom sprostredkovaní uzavretá na určitú dobu končí, keď je dokončená zmluva, na ktorú bola zprostredkovaná, alebo keď uplynie dohodnutá doba. Ak je výhradná zmluva ukončená z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku, Klient je povinný nahradit Sprostredkovateľovi osobitne dohodnuté náklady, ktoré vznikli. Ak Klient uzavrie právny obchod v priebehu 12 mesiacov po ukončení výhradnej zmluvy v dôsledku konania Sprostredkovateľa, je povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi Províziu v plnej výške, ak nebolo dohodnuté inak.

 

UKONČENIE ZMLUVY O SPROSTREDOVANÍ

Článok 6
Zmluva o sprostredkovaní uzavretá na určitú dobu končí pri uplynutí dohodnutej lehoty, ak dohodnutý obchod nebol v danej lehote ukončený, alebo ak ktorákoľvek zo strán ukončí zmluvu v súlade s podmienkami zmluvy o sprostredkovaní. Ak je Klient povinný uhradiť náklady, ktoré vznikli Sprostredkovateľovi a bolo to výslovne dohodnuté, Klient musí tieto náklady Sprostredkovateľovi uhradiť. Klient môže zmluvu zrušiť, pokiaľ to nie je v rozpore s princípom dobrej viery. Postup zrušenia by nemal byť použitý na to, aby sa Sprostredkovateľ pripravil o náhradu alebo úmyselne poškodil jeho práva. Ak Klient vstúpi do právneho obchodu s tretími osobami, ktoré mu boli predstavené Sprostredkovateľom alebo iným Sprostredkovateľom počas platnosti zmluvy o sprostredkovaní alebo do 12 mesiacov od jej ukončenia, považuje sa za konanie v rozpore s princípom dobrej viery a musí uhradiť sprostredkovateľský poplatok.

POVINNOSTI SPROSTREDOVATEĽA

Článok 7
Pri sprostredkovaní uzavretia zmluvy o predaji, prenájme alebo nájme nehnuteľnosti je Sprostredkovateľ povinný najmä: poskytnúť dokumentáciu preukazujúcu vlastníctvo alebo iné absolútne práva k danej nehnuteľnosti, vykonať potrebné kroky na jej prezentáciu na trhu, vhodne ju inzerovať a vykonávať všetky ostatné dohodnuté aktivity, ktoré presahujú obvyklú prezentáciu. Sprostredkovateľ má právo na osobitne dohodnuté náklady. Musí umožniť obhliadku nehnuteľnosti a sprostredkovať v rokovaniach s cieľom uzavrieť zmluvu explicitne spojenú s danou nehnuteľnosťou, vo vzťahu k nej alebo k obchodu, pre ktorý sprostredkuje. Ak je predmetom zmluvy pozemok, musí skontrolovať jeho účel podľa predpisov o územnom plánovaní, ktoré sa na daný pozemok vzťahujú. Musí informovať Klienta o všetkých relevantných okolnostiach, ktoré mu sú známe alebo by mu mali byť známe, a oboznámiť Klienta s ustanoveniami Zákona o prevencii prania peňazí a financovania terorizmu (OG 108/17, 39/19).

Po uzavretí zmluvy o predaji a s Klientom nadobúdateľom nehnuteľnosti, ak ten prejavy záujem a bez nároku na ďalšie náhrady, Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonať jedno alebo viacero z nasledujúcich opatrení:

 1. v spolupráci s poskytovateľmi právnej pomoci;
 2. v prípade spoločností poskytujúcich verejné služby, zaregistrovať Klienta ako nového používateľa služieb.

POVINNOSTI KLIENTA

Článok 8
Uzatvorením Zmluvy o sprostredkovaní s Sprostredkovateľom sa Klient zaväzuje k nasledujúcim povinnostiam: poskytnúť dôkazy o splnení záväzkov voči tretím stranám a zaregistrovať akékoľvek neregistrované zaťaženie na nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zmluvy, poskytnúť Sprostredkovateľovi energetický certifikát pre danú nehnuteľnosť, informovať Sprostredkovateľa, či daná nehnuteľnosť predstavuje manželský majetok Klienta a jeho manžela/mimomanželského partnera, poskytnúť Sprostredkovateľovi a tretíím stranám záujemcom o uzavretie sprostredkovaného obchodu všetky relevantné informácie o žiadanej nehnuteľnosti, vrátane jej popisu a ceny. Klient musí písomne informovať Sprostredkovateľa o všetkých zmenách týkajúcich sa obchodu, pre ktorý bol sprostredkovateľ poverený, najmä tých, ktoré sa týkajú vlastníctva nehnuteľnosti. Súčasne s uzavretím právneho obchodu je Klient povinný uhradiť náklady na sprostredkovanie. Klient nie je povinný vstúpiť do rokovaní o uzavretí sprostredkovanej zmluvy s tretími stranami nájdenými Sprostredkovateľom, ani vstúpiť do právnej zmluvy. Avšak Klient by bol zodpovedný za škody, ak by nekonal v dobrej viere a musí uhradiť všetky náklady vzniknuté počas sprostredkovania, ktoré nesmú byť nižšie ako 1/3 dohodnutej odmeny, ale nie väčšie ako dohodnutá odmena.

SPROSTREDOVATEĽSKÝ POPLATOK

Článok 9
Výšku sprostredkovateľského poplatku určuje zmluva, ktorá môže byť buď percentom z kúpnej ceny nehnuteľnosti, alebo pevnou sumou. V prípade nájomnej alebo prenájomnej zmluvy je poplatok založený na mesačnom nájme alebo nájomnom, okrem prenájmov trvajúcich dlhšie ako 60 mesiacov (5 rokov), kde je poplatok minimálne 150% mesačného nájmu alebo nájomného. Dohodnutý sprostredkovateľský poplatok zahŕňa všetky činnosti uvedené v článku 7 Všeobecných obchodných podmienok. Avšak za činnosti, ktoré nie sú uvedené v článku 7, ale sú vykonané na žiadosť Klienta, je hodinová sadzba sprostredkovateľa 50 € (slovom: päťdesiat eur).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 10
Táto zmluva podlieha Zákonu o sprostredkovaní v oblasti nehnuteľností, Občianskemu zákonníku a iným príslušným právnym predpisom pre veci, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobudli účinnosť 1. januára 2020.
Akékoľvek úpravy alebo doplnenia, ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami, sú platné len v prípade, ak ich Sprostredkovateľ písomne akceptuje. V prípade individuálnej zmluvy so zásadou, ktorá sa odlišuje od ustanovení tejto zmluvy, platia požiadavky samostatnej zmluvy.
ALPHA LUXE GROUP d.o.o., zastúpená Robertom Budimirom, generálnym riaditeľom.

CENNÍK SPROSTREDOVATEĽSKÝCH POPLATKOV ZA NEHNUTEĽNOSTI

 1. KÚPA A PREDAJ: Komisia sa vypočíta ako percento z celkovej kúpnej alebo predajnej ceny, pričom najvyššia komisia je 6% a najnižšia 4%.
  II. PREDAJ: Poplatok za sprostredkovanie pri predaji nehnuteľnosti (účtované od predávajúceho) je 2-4%, ale minimálne 1 000,00 eur.
  III. KÚPA: Poplatok za sprostredkovanie pri kúpe nehnuteľnosti (účtované od kupujúceho) je 2-3%, ale minimálne 1 000,00 eur.
  IV. VÝMENA: Pri výmene nehnuteľností sa účtuje komisia 2-3% od každej zapojenej strany, vypočítaná z hodnoty nehnuteľnosti získanej každou stranou.
  V. NÁJOM A PRENÁJOM: Poplatok sa účtuje ako percento z nájmu a platia ho obe strany.

Pri prenájme a nájme je poplatok účtovaný od majiteľa a nájomcu, a percento je založené na mesačnom nájme:
• 100% minimálne pre prenájmy alebo nájmy do 11 mesiacov
• 100% pre prenájmy alebo nájmy medzi 12 a 59 mesiacmi
• 150% minimálne pre prenájmy alebo nájmy na 60 mesiacov (5 rokov) alebo viac
Na všetky poplatky sa vzťahuje DPH.

Názov spoločnosti: ALPHA LUXE GROUP d.o.o. za usluge
Sídlo: Mate Vlašića 17, Poreč
Registrované pri Obchodnom súde v Pazinu, základné imanie HRK 20 000,00, úplne zaplatené.
MBS: 130092679, DIČ: 69925939724
Transakčné účty: IBAN HR27 2340 0091 1110 03017, otvorené u Privredna Banka Zagreb dd, BIC/SWIFT: PBZGHR2X.
Členovia predstavenstva: Robert Budimir, riaditeľ (zastupuje spoločnosť samostatne a individuálne).
Tieto ceny podliehajú Zákonu o sprostredkovaní v oblasti nehnuteľností a iným príslušným právnym predpisom.